اذان این مناره ها

عشق! ای بلند تو اذان این مناره ها
کیستی دلیل محکم تمام استخاره ها

من که جرعه جرعه تشنه ام به دیدنت،چشیدنت
ای زلال آب ها خدای استعاره ها

اهدنا الصّراط، سمت قبله ای که جنس سنگ نیست
سمت او کشیده می شود تمامی اشاره ها

روشنی دایمی آسمان که نسل پشت نسل
می رسد به چشم های تو تمام این ستاره ها

می توان به هر زبان تو را نوشت، می توان سرود
یا علی، برگزیده ی تمام جشنواره ها

                                               هوشنگ دیناروند